The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

2016 Math League International Summer Tournament (Stanford University, High School, Grades 9 - 12)

Award Winners:

Gold Medals: Jiajun Lin, Yuan Qiu

Silver Medals: Zhiwen Yang, Haoming Guo, Yuyang Sun, Romanova Anastassiya

Bronze Medals: Wenxiao Li, Wenqi Li, Yaoyuan Zhang, Peiyu Ding, Zihong Lin, Haozhan Jiang, Sheng Yang, Zhi Xin Li

Achievement Awards: Xinyi Ge, Jinyang Zhao, Wu Xiong, Varun Bupna, Azimazhanova Danagu, Zhengfan Zhang, Tianqin Cai, Runjie Yi, Shenda Huang, Jingwen Wang, Shuyan Xu, Zhumakhan Arman