The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

Honors List: 2020 Mathematics League Summer Challenge in China (Grade 7, August 2020)

CONGRATULATIONS!

 

 

Gold Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yilin An
(No. **********4901)
Mingzhi Chen
(No. **********6814)
Xingguo Ding
(No. **********3587)
Peilun Han
(No. **********3765)
Peisong Li
(No. **********2261)
Zhihao Shang
(No. **********9429)
Yize Wang
(No. **********7237)
Hongni Wu
(No. **********3003)
Yicheng Xia
(No. **********1208)
Weizhuo Xu
(No. **********0807)
Rongchi Yao
(No. **********3626)
Xincheng Yu
(No. **********8981)
Xinyuan Yu
(No. **********3147)
Xi Yuan
(No. **********2494)
Runhe Zhang
(No. **********3686)

 

 

Silver Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Zhenyang Chen
(No. **********2542)
Jinxian Chen
(No. **********1077)
Leheng Cheng
(No. **********9907)
I Hin Cheung
(No. **********2789)
Zhicheng Fan
(No. **********4377)
Yuanhan Gao
(No. **********5365)
Zichen Gao
(No. **********0946)
Zihan Hua
(No. **********0460)
Lexing Huang
(No. **********2416)
Tianyu Huang
(No. **********8792)
Xinlin Jiang
(No. **********5835)
Tian Jin
(No. **********0541)
Tonglin Li
(No. **********9483)
Yiheng Lin
(No. **********1401)
Weiqi Liu
(No. **********6274)
Ziyao Liu
(No. **********4109)
Youhan Lu
(No. **********2507)
Timothy Ly
(No. **********1971)
Zhihang Shang
(No. **********0396)
Meixi Shen
(No. **********8595)
Yichen Shi
(No. **********7259)
Yuanqi Shi
(No. **********4776)
Zishuo Tian
(No. **********0969)
Xinkai Wang
(No. **********1098)
Zixuan Wang
(No. **********0000)
Jicheng Xiang
(No. **********0764)
Leli Xu
(No. **********9895)
Yuchen Xu
(No. **********3580)
Zhongyong Yu
(No. **********4264)
Ruoxi Zhang
(No. **********2266)
Yixian Zhang
(No. **********0363)
Chunxi Zheng
(No. **********2808)
Liyu Zhuo
(No. **********6774)

 

 

Bronze Medal

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Linxian Chen
(No. **********4580)
Sheng Yang Chen
(No. **********8922)
Shikun Chen
(No. **********7176)
Rui Cui
(No. **********3723)
Rongxuan Dai
(No. **********2149)
Qiguang Gu
(No. **********8318)
Daniel Zd Guo
(No. **********3135)
Jingbin Hu
(No. **********8745)
Yanming Huang
(No. **********4524)
Zixuan Huang
(No. **********9559)
Jingyang Jiang
(No. **********4552)
Jun Jiang
(No. **********9058)
Xiheng Jing
(No. **********4439)
Qiyuan Li
(No. **********0048)
Ryan Li
(No. **********3672)
Jingxuan Lin
(No. **********3518)
Hanzhao Liu
(No. **********3339)
Xiaochen Liu
(No. **********2718)
Jiayin Min
(No. **********0502)
Bo Peng
(No. **********3089)
Zirui Peng
(No. **********2245)
Xiaoming Qin
(No. **********4756)
Jiaqi Qiu
(No. **********8035)
Lin Shi
(No. **********3015)
Youxuan Sun
(No. **********8841)
Yuhan Sun
(No. **********3114)
Yuxuan Tao
(No. **********1362)
Jiayin Teng
(No. **********3885)
Qige Wang
(No. **********8450)
Xueyuan Wang
(No. **********1257)
Haotian Wu
(No. **********8476)
Jianing Wu
(No. **********3490)
Junqi Wu
(No. **********0361)
Qiyou Wu
(No. **********0825)
Tianyu Xie
(No. **********3331)
Hanchu Xiong
(No. **********6446)
Yuankun Xu
(No. **********8479)
Zhuolun Xu
(No. **********0066)
Taocheng Yang
(No. **********5571)
Ruiqin Ye
(No. **********2658)
Keer Yu
(No. **********0856)
Haojun Zeng
(No. **********8722)
Wenxi Zeng
(No. **********2245)
Haoning Zhang
(No. **********5996)
Runqi Zhang
(No. **********3541)
Linda Su Zhao
(No. **********8363)
Xinyi Zhao
(No. **********7857)
Zicheng Zhou
(No. **********2669)

 

 

Proficiency Award

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Cheng Chen
(No. **********2788)
Hongyuan Chen
(No. **********4486)
Houlin Chen
(No. **********6444)
Yuhan Chen
(No. **********2309)
Wenxi Dai
(No. **********3099)
Zile Deng
(No. **********2089)
Erze Gao
(No. **********3387)
Yi Gu
(No. **********1333)
Jiaxuan Guo
(No. **********3444)
Junyu Huang
(No. **********2432)
Ziyue Huang
(No. **********8351)
Meiyan Jin
(No. **********3213)
Soonwoo Kwon
(No. **********3422)
Haoxuan Li
(No. **********2738)
Yiwen Li
(No. **********2268)
Ziduan Li
(No. **********2026)
Lixiang Liang
(No. **********7382)
Xingyu Lin
(No. **********3741)
Chu'rui Liu
(No. **********2638)
Linhan Liu
(No. **********0832)
Xu Lu
(No. **********3337)
Bangyan Luo
(No. **********2043)
Ruixi Luo
(No. **********2615)
Shirley Ma
(No. **********2030)
Ruohan Qi
(No. **********0174)
Zhanyu Qu
(No. **********2648)
Ruocheng Shi
(No. **********2485)
Xuanrong Su
(No. **********2443)
Haoqi Sun
(No. **********8993)
Xuyang Sun
(No. **********3490)
Yichen Sun
(No. **********7645)
Hongyuan Tang
(No. **********3256)
Manru Tao
(No. **********1751)
Jitian Tong
(No. **********2941)
Grace Wang
(No. **********0964)
Haoze Wang
(No. **********9214)
Jiahui Wang
(No. **********2748)
Shibo Wang
(No. **********3211)
Tianrui Wang
(No. **********8081)
Ze Hao Wen
(No. **********3474)
Yee Nok Wong
(No. **********9858)
Xueyi Wu
(No. **********3670)
Xinyan Xie
(No. **********1026)
Yilin Xu
(No. **********3198)
Chen Yan
(No. **********6605)
Jihong Yang
(No. **********3602)
Shiwen Yin
(No. **********3200)
Hantao Zhang
(No. **********2269)
Jiarui Zhang
(No. **********2164)
Jin hong Zhang
(No. **********4768)
Zhenyu Zhang
(No. **********3397)
Jialuo Zhao
(No. **********7561)
Xuyang Zhao
(No. **********1977)
Yuan Zhong
(No. **********2857)
Yikham Zhou
(No. **********2414)
Zisu Zhou
(No. **********4685)
Ziyu Zhou
(No. **********5071)
Ziyu Zhuang
(No. **********3313)